Go to collections

Les Aliments Poulet Doré

Gluten-free chocolate cake mix 3.5 kg

Organic cane sugar • Flour mix (tapioca starch, sorghum flour, millet flour, potato starch, green buckwheat flour, xanthan gum) • Cocoa powder • Baking powder • Sodium bicarbonate • Sea salt • Organic vanilla.

Non-alum baking powder

 

Thank you!

English