Go to collections

Lulubelle & Co

Gluten-free cupcake mix - Halloween

Flour mix (tapioca starch, sorghum flour, millet flour, potato starch, green buckwheat flour, xanthan gum) • Organic cane sugar • Baking powder • Spices • Sodium bicarbonate • Sea salt

Non-alum baking powder

Thank you!

English